Concello de Campo Lameiro; A Lagoa. Praza da Provincia de Pontevedra, 1. CP 36110-Pontevedra

Perfil do Contratante
 

Licitacións Abertas:

En cumprimento do art. 53 del RDL3/2011 de 14 de novembro - Texto Refundido da Ley de Contratos del Sector Público, faise público o perfil do contratante do Concello de Campo Lameiro.

 

En tramitación:

 

Licitación das obra MELLORA CAMIÑOS RURAIS ALENDE, LAMEIRO E PAREDES
   
Data de publicación web: 16/11/16

   


 

pdfAnuncio adxudicación (publicación web: 16/11/16)


 

Licitación das obras HUMIDAL ARTIFICIAL PARA TRATAMENTO DE AUGAS RESIDUAIS E FASE FINAL DO SANEMENTO DE PAREDES
   
Data de publicación web: 07/09/16

   


 

pdfAnuncio licitación (publicación web: 07/09/16)

pdfPrego de cláusulas administrativas particulares (publicación web: 07/09/16)

pdfResumo Orzamento (publicación web: 12/09/16)

pdfProxecto (publicación web: 12/09/16)

pdfAnuncio adxudicación (publicación web: 08/11/16)


 

 

Licitación do subministro ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTOS PARA OBRAS DE SANEAMENTO E VIAIS MUNICIPAIS (ADQUISICIÓN DE TRACTOR)
   
Data de publicación web: 26/08/16

   


 

pdfAnuncio licitación (publicación web: 26/08/16)

pdfPrego de cláusulas administrativas particulares (publicación web: 26/08/16)

pdfAnuncio adxudicación (publicación web: 02/11/16)


 

 

Licitación da obra MELLORA CAMIÑOS RURAIS EN LAXE, LAMOSA E BAILADOIRO
   
Data de publicación web: 17/08/16

   


 

pdfAnuncio adxudicación (publicación web: 17/08/16)


 

 

Licitación da obra ACONDICIONAMENTO DE BERIRARRÚA NA RÚA BERNADO SAGASTA-TRAMO SUR
   
Data de publicación web: 12/08/16

   


 

pdfAnuncio licitación de obra (publicación web: 12/08/16)

pdfOrzamento da obra (publicación web: 12/08/16)

pdfPrego de cláusulas administrativas particulares (publicación web: 12/08/16)

pdfAnuncio adxudicación de obra(publicación web: 28/09/16)


 

 

Licitación da obra CREACIÓN PUNTO LIMPIO NO PARQUE EMPRESARIAL DE A FACHA
   
Data de publicación web: 12/08/16

   


 

pdfAnuncio licitación de obra (publicación web: 12/08/16)

pdfOrzamento da obra (publicación web: 12/08/16)

pdfPrego de cláusulas administrativas particulares (publicación web: 12/08/16)

pdfAnuncio adxudicación de obra(publicación web: 05/10/16)

 

 

Licitación da obra MELLORA NO ENTORNO RURAL DE CAMPO LAMEIRO
   
Data de publicación web: 08/07/16

   


 

pdfAnuncio licitación de obra (publicación web: 08/07/16)

pdfAnuncio adxudicación (publicación web: 17/08/16) 

 

Licitación da obra MELLORA DO CAMIÑO PAINCEIROS O MONTILLÓN
   
Data de publicación web: 27/06/16

   


 

pdfAnuncio licitación de obra (publicación web: 27/06/16)

pdfAnuncio adxudicación (publicación web: 09/08/16) 

 

Licitación da obra MELLORA DE VIAIS DENTRO DO PARQUE EMPRESARIAL DE A FACHA-REDONDE
   
Data de publicación web: 16/06/16

   


 

pdfAnuncio contratación (publicación web: 16/06/16)

pdfAnuncio adxudicación (publicación web: 09/08/16) 

 

Licitación da obra MELLORA DE CAMIÑOS NO NÚCLEO DE SAN ISIDRO
   
Data de publicación web: 01/06/16

   


 

pdfAnuncio contratación (publicación web: 01/06/16)

pdfCondicións administrativas de obra (publicación web: 01/06/16)

pdfAnuncio adxudicación (publicación web: 09/08/16) 

 

Adxudicación da xestión do servizo público de SALA DE VELATORIO DE CAMPO LAMEIRO mediante a modalidade de concesión, por procedemento negociado sen publicidade.
   
Data de publicación web: 17/02/16

   


 

pdfAnuncio adxudicación (publicación web: 17/02/16) 

 

Contrato de obras consistentes en PAVIMENTACIÓN CAMINO ACCESO Á DEPURADORA EN PAREDES
   
Data de publicación web: 16/11/2015

   


 

pdfAnuncio contratación (publicación web: 16/11/15)

pdfAnuncio adxudicación (publicación web: 17/12/15) 

 

Contrato de obras consistentes en HUMEDAL PARA DEPURACIÓN NO NÚCLEO DE PRADERREY
   
Data de publicación web: 26/10/2015

   


 

pdfAnuncio adxudicación (publicación web: 26/10/15) 

 

Contratación de obras diversas
   
Data de publicación web: 08/10/2015

   


 pdfAnuncio adxucicacións obras diversas (publicación web: 08/10/2015)

 

 

 

Contratación da obra *SANEAMENTO DA PEDREIRA (PAREDES)*
   
Data de publicación web: 10/09/2015

   


 

pdfCondicións administrativas de obra (publicación web: 10/09/2015)

pdfAnuncio adxudicación (publicación web: 20/10/15)


 

 

 

Contratación da obra *SANEAMENTO DE AUGAS RESIDUAIS NO LUGAR DE PAREDES FASE II*
   
Data de publicación web: 11/06/2015

   


 pdfPrego condicións e presuposto da obra (publicación web: 11/06/2015)

 pdfDecreto de alcaldía (publicación web: 11/06/2015)

 pdfAnuncio adxudicación (publicación web: 12/08/15)

 

 

Contratación da obra *ENSANCHE DE PAVIMENTO E MURO DE CONTENCIÓN EN SAN ISIDRO*, polo procedemento negociado sen publicidade.
   
Data de publicación web: 27/01/2015


   


 pdfPrego condicións, resolución alcaldía, planos e presuposto da obra (publicación web: 27/01/2015)

  pdfAnuncio adxudicación (publicación web: 23/03/15) 

 

Contrato de obras consistentes en PROXECTO DE RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EXTERIOR NO CONCELLO DE CAMPO LAMEIRO
   
Data de publicación web: 06/10/2014


   

 pdfAnuncio adxudicación (publicación web: 06/10/2014) 

 

Contrato e realización de obras consistentes en CONSTRUCCION VESTIARIOS CAMPO DE FUTBOL DE A CHANCIÑA
   
Data de publicación web: 11/09/2014


   


 pdfCláusulas administrativas particulares

pdfAnuncio adxudicación (publicación web: 14/11/2014) 

 

Contrato e realización de obras consistentes en MELLORA DA ESTACIÓN DEPURADORA DE AUGAS RESIDUAIS DO PARQUE EMPRESARIAL DE CAMPO LAMEIRO
   
Data de publicación web: 12/08/2014


   


 
pdfAnuncio adxudicación (publicación web: 01/10/2014)

pdfCláusulas administrativas particulares 

 

Contrato e realización de obras consistentes en SANEAMENTO DE AUGAS RESIDUAIS NO LUGAR DE PAREDES FASE I
   
Data de publicación web: 06/08/2014


   

 

pdfAnuncio adxudicación (publicación web: 19/02/15)


 pdfCláusulas administrativas particulares e medicións 

 

Contrato de obras por procedemento negociado sen publicidade e tramitación urxente das obras consistentes en  “MEJORA DE CAMINOS RURALES EN EL CONCELLO DE CAMPO LAMEIRO”
   
Data de publicación web: 04/07/2014

   

 

 pdfAnuncio adxudicación