Concello de Campo Lameiro; A Lagoa. Praza da Provincia de Pontevedra, 1. CP 36110-Pontevedra

Emprego

Axencia de Desenvolvemento Local

R/ Praza da Provincia de Pontevedra, nº 1 Teléfono: 986 75 20 34 Fax: 986 75 20 84 E-mail: tecnicoempleo@campolameiro.com

guia

 

Emprego Bolsa de emprego
Funcionamento
>>> Descargar
Inscrición>>> DescargarPINCHAR PARA VER DirecciÓNs de emprego por sectores

EntradaOfertas de emprego Vilagarcía

EntradaOfertas de emprego Pontevedra-Bisbarra

EntradaOfertas ponteemprego 
XA SE PODE ACCEDER AO INFORME DE VIDA LABORAL A TRAVÉS DUNHA SMS    

Previa solicitude dun código que recibirá vía SMS, con este servizo poderá obter, imprimir e/ou consultar o informe de vida laboral no mesmo momento da súa petición, a través do seu propio ordenador. 

 [Ver manual de axuda] Ampliar


App de perfilempleo.es que te notifica cada oferta que se axusta ao teu perfil

O portal perfilempleo.es, que ten más de 30.000 visitas ao día, acaba de lanzar unha nova app que facilita a búsqueda de emprego a través dos dispositivos móviles en Android e iPhone.

 

 [Ver máis info] Ampliar


o tamaño importa (do CV) 

No currículum vitae o tamaño importa e debe ter boa información e ser breve. Lembra: “lo bueno, si breve, dos veces bueno”

 [Ver máis info] Ampliar


POR PRIMEiRA VEZ ESTOu no PARO ¿QUe TEñO QUE fACER?

O tempo agora pasa moi rápido e o primeiro de todo é solucionar o papeleo para poder recibir as prestacións por desemprego.

 [Ver máis info] Ampliar

 


GUÍA PARA SOLICITAR o NoVO PLAN PREPARA

Requisitos, documentación, incompatibilidades, explicamos o proceso para poder solicitar a axuda ata 450 euros para desempregdos que teñan esgotado a súa prestación ou subsidio por desemprego.

 [Ver máis info] Ampliar

 ¿En paro? Solicita o bono social e paga menos electricidade

EmpregoCasi dos millones de hogares españoles tienen a todos sus miembros en paro.
Desde la OCU recordamos que todos ellos pueden solicitar el Bono Social eléctrico, y recortar así su factura eléctrica en un 23% mientras perdure esta situación. Ayer conocimos un nuevo terrible dato sobre la situación económica de nuestro país. En estos momentos en España hay 1.833.700 hogares en los que todos sus miembros están en paro. 

Un ahorro del 23% en la factura Aunque no va a solucionar su problema, un granito de arena que puede ayudar  a superar la falta de ingresos es solicitar el Bono social en su suministro eléctrico. El Bono social supone aplicar a los clientes las tarifas vigentes en 2009, lo que se traduce en un ahorro del 23% en la factura eléctrica. Calculamos que para una familia media, el ahorro anual al acogerse al Bono Social puede suponer 180 euros.

¿Cómo solicitarlo?
Para solicitar el Bono social es necesario tener contratada la tarifa TUR con alguna de las Comercializadoras de Último Recurso: tienes más datos en nuestro informe sobre el mercado eléctrico. Si no es así y tienes contrato con una comercializadora en el mercado libre, comprueba que no tienes una penalización importante por rescindir el contrato, y contrata la TUR con alguna de las comercializadoras que la ofrecen. La nueva compañía indicará la documentación a entregar para justificar su situación. No debes olvidar sin embargo que cuando se pierda la condición de beneficiarios (por ejemplo, si alguno de los miembros comienza a trabajar) habrá que comunicar la nueva situación.  

¿Qué es el Bono Social?
Para proteger a los consumidores más indefensos de las subidas de la luz, el Ministerio creó un descuento que se aplica a la TUR. Se llama Bono Social y equivale al a diferencia entre la TUR vigente en cada momento y la tarifa integral que estaba vigente antes del 1 de julio de 2009. Para disfrutarlo hay que tener contratada la TUR y debe tratarse de nuestra residencia habitual. Solo pueden solicitarlo algunas personas:
·         Todos los clientes con menos de 3 kW contratados.
·         Familias numerosas.
·         Familias con todos sus miembros en paro. 
·         Pensionistas, jubilados mayores de 60 años y con pensiones mínimas.

Excepto los clientes con menos de 3 kW contratados, el resto debe dirigirse a su Comercializadora de Último Recurso para solicitar el Bono Social. 

Hay que tener en cuenta que, con las tarifas de antes del 1 de julio de 2009, se incluía una fuerte penalización por superar un consumo de 500 kWh al mes. Por lo tanto, en periodos de altos consumos (por ejemplo: invierno), el ahorro del Bono Social puede desvanecerse y acabar pagando más de lo que se pagaría sin él. a tarifa.  

Articulo extraido de La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) 
 

CITA PREVIA OBRIGATORIA NA OFICINA DE PRESTACIÓNS NO SEPE

A partires do 1 de decembro, as persoas que necesiten solicitar unha prestación por desemprego ou unha certificación desde a oficina de prestacións do Servizo Público de Emprego Estatal (antigo Inem) necesitan solicitar cita; non así no caso de solicitar a inscrición como demandante de emprego.

Poderá solicitar a cita previa:
· por Internet: www.sepe.es
· por teléfono: 901 010 210

[Ver máis info] Ampliar


Integración do Réxime Especial de Empreados de fogar noRéxime xeral

[Ver máis info] Ampliar


PREGUNTAS MÁiS FRECUENTES SOBRE A INTEGRACIÓN Do Réxime ESPECIAL DE Empreados DE fogar no Réxime xeral

[Ver máis info] Ampliar

--------------------------------------------------------------------------

Tarxeta profesional da construcción

tarxeta
[Información xeral] Ampliar

[Formulario tarxeta] Ampliar

 

 

 

 


EntradaAxencia de Empreo e Desenvolvemento Local

Obxectivo.

A Axencia de Emprego y Desenvolvemento Local situada no Centro Socio Cultural Sobrino Buhigas de Campo Lameiro conta cun Técnico de Emprego que ten como misión principal colaborar na implantación das políticas activas de emprego relacionadas coa creación da actividade empresarial.

A axencia de desenvovemento local é unha iniciativa pública municipal creada co obxectivo de facilita-lo desenvolvemento do contorno socioeconómico e a creación de emprego.

O obxectivo xeral da Axencia de Desenvolvemento Local é fomentar a actividade económica e social no concello, ca finalidade de xerar crecemento económico e desenvolvemento social.

O seu ámbito de actuación é municipal, dependendo orgánica e funcionalmente do propio Concello; carece de personalidade xurídica propia e está configurada como un servicio municipal, un instrumento máis de xestión.

Na actualidade os costes de funcionamiento están cofinanciados pola Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais.
Os beneficiarios inmediatos da axencia son os novos emprendedores, empresarios, comerciantes, traballadores, desempregados e en xeral, aqueles que pretendan poñer en marcha ou ampliar calquera tipo de iniciativa empresarial.

Subir


EntradaActividades e Servicios

1. Promoción económica e fomento do emprego
 • Creación de empresas

  -Promoción de emprego autónomo
  -Fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais
  -Axudas a mulleres empredendoras
  -Apoio a creación, ampliación e mantemento de centros especiais de emprego.
  -Iniciativas locais de emprego
  -Iniciativas de emprego rural.
  -Inciativas de emprego de base tecnolóxica.
   
 • Incentivos a contratación por conta allea
   
 • Financiación e inversión empresarial.
   
 • Axudas para persoas con discapacidade.
   
 • Comercio local.
   
 • Agricultura e gandería.
   
 • Vivenda.

2. Programas e iniciativas europeas

 • Leader +

3. Orientación laboral.

4. Promoción da formación.

 • Detección de necesidades formativas.
   
 • Programación e execución de cursos e seminarios:

-Seminarios dirixidos a emprendedores

-Cursos de formación continua dirixidos a traballadores en activo

-Seminarios e xornadas para empresarios

Para unha maior información sobre os programas e tramitación das solicitudes, podense dirixir á Axente de Desenvolvemento Local deste Concello: Centro Socio Cultural Sobrino Buhigas

Axencia de Desenvolvemento Local

C/ Praza da Provincia de Pontevedra, nº 1

Teléfono: 986 75 20 34

Fax: 986 75 20 84

E-mail: tecnicoempleo@campolameiro.com

Subir

 

EntradaCursos e actividades 2011

 

------------------------------------------------------------------------------

Convocatoria de axudas do Programa LEADER 2007-2013 Pontevedra-Morrazo
AEDL

Onde dirixirse e con que prazos?
ASOCIACIÓN DE DESENVOLVEMENTO RURAL DE PONTEVEDRA-O MORRAZO
Rúa Santa Clara, 4 – 2º (sede provisional) 36002 - Pontevedra
Telf: 986 10 81 44/Fax: 986 10 80 09
e.correo: gdr19@mundo-r.com 
TÉCNICOS LOCAIS DE EMPREGO do seu concello

O prazo de admisión de solicitudes será do 24 de agosto de 2009 ó 1 de setembro de 2013, sometida ás anualidades que correspondan a cada medida

[Máis información] Ampliar

 
Subir
O Alcalde Responde

Emprego

 
Rutas Petroglifos
Centro Interpretación
Galería Fotográfica
 

Fotografías xente

Emigracion

Festa do Augardente